Neden Maven Kullanmalıyız ?

Maven gibi bağımlılık(dependency) yönetim araçları yokken, veya kullanılmadığında, geliştiriciler projelerine başka bir framework ya da kütüphaneyi eklemek istediğinde, o kütüphanenin JAR dosyalarını manuel olarak bulup indirip kendi projelerine eklemeleri gerekiyordu. …

Feature of Java by seekpng

keyboards by wallhaven

Ubeyde Akgül

Software Engineer @Huawei — www.linkedin.com/in/ubeydeakgul01

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store