huaweiCentral
 • Kesintisiz Deneyim
 • Sorunsuz Performans
 • Daha Güvenli
 • Hepsi Bir Arada
 • Büyük küçük farketmeksizin tüm cihazlar için bir işletim sistemi.
 • Super Device , entegre çalışma ve kaynakların paylaşımı
 • Geliştiricilerin tek seferde kodlama ile farklı cihazlar için…
Neden Maven Kullanmalıyız ?


Feature of Java by seekpng


keyboards by wallhaven
 • Windows : ALT + Enter
 • Mac : Option + Enter


keyboards by wallhaven
 • Windows : ALT + Enter
 • Mac : Option + Enter
Ubeyde Akgül

Software Engineer @Huawei — www.linkedin.com/in/ubeydeakgul01

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store